استاد خیال

حقم نبود

هه ینی خیلی دمت گرما خیلی 

فکر نمیکردم اینقده بهم نگاه کنی 

فکر نمیکردم اینقده صدامو بشنوی 

فکر نمیکردم اینجوری حقم رو بدی 

د عاخه مگه چیز زیادی بود که ازت میخواستم ها ؟ 

یه چیزی بود میگفت از تو حرکت از خدا برکت 

پ اون تیکه دومش کو ها ؟؟؟؟ 

به خدا حقم این نبود 

حقم خیییلی بیشتر از این حرفا بود 

من نمیگما اونم حتی میگفت و میدونست 

نزار نا امید شم نزار که باهات قهر کنم باشه ؟! 


Designed By Erfan Powered by Bayan